Martyrdom of St Sigismund by Giorgio Vasari,

 
Martyrdom of St Sigismund by Giorgio Vasari
 

High Resolution Prints related to "Martyrdom of St Sigismund"

 
 
Stoning of St Stephe...
Giorgio Vasari
 
 
Preaching of St John...
Giorgio Vasari
 
 
Calling of St Peter ...
Giorgio Vasari
 
 
St Peter Fishing St...
Giorgio Vasari

933/61082025